Elektronizácia a zabezpečenie podnikových procesov

Elektronizácia aplikovaná v priemysle výrazne zníži neproduktívny čas strávený v podniku, či sa jedná priamo o výrobu alebo administratívnu činnosť podniku. Elektronizácia minimalizuje chybovosť, eliminuje viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov a zároveň poskytuje prehľad, kontrolu a štatistiky nad činnosťami od výkonného pracovníka až po plánovača, ktorý činnosti plánuje, kontroluje a reportuje. Dnes do automatizácie a elektronizácie procesov v priemysle vstupuje aj faktor identifikácie a bezpečnosti dát. Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú podporu nasledujúcich aktivít:

Elektronizácia podnikových procesov:

 

Vizualizácia dát údržby:

Automatizácia procesov

Procesy pod kontrolou prostredníctvom automatizácie v systéme orientovanom na procesy.

 • Získajte aktuálne informácie o stave spracovania.

 • Vytvorte detailnú evidenciu a štandardizujte procesné spracovanie.

 • Definujte šablóny pre výstupné dokumenty a zaistite tak ich jednotnosť.

 • Presuňte spoluprácu Vašich zamestnancov z emailov a komunikačných nástrojov do workflow systému. 

 • Znížte počet systémov, s ktorými používateľ v rámci procesu pracuje. 

 • Monitorujte spracovanie a zabezpečte tak bezproblémový priebeh a dodržanie lehôt.

OBR_blue_STROJE.jpg
 

Dôveryhodná elektronická komunikácia

Dokumenty sú v rámci internej komunikácie podpisované elektronicky.

 • Optimalizujte spracovanie dokumentov.

 • Majte elektronicky podpísaný dokument na ďalšie spracovanie k dispozícii okamžite. 

 • Skráťte čas potrebný na doručenie papierového dokumentu. 

 • Šetrite papier a tonery potrebné na tlač dokumentov v papierovej podobe.

Variabilita riešenia:
Využite existujúce certifikáty pokiaľ má vaša organizácia vybudovanú PKI infraštruktúru. Alternatívne je možné využiť produkt inezis PKI.

OBR_blue_OBLAK_ZAMOK.jpg
 

Otvorenosť pre integráciu

Integrácia workflow systému s existujúcimi systémami vašej organizácie, pre maximálny stupeň automatizácie.

 • Umožnite začatie spracovania okamžite po prijatí listinného alebo elektronického dokumentu.

 • Majte dokumenty pod kontrolou vďaka prepojeniu workflow systému s úložiskom dokumentov vo Vašej organizácií. 

 • Nahraďte tak zasielanie dokumentov v prílohách emailov a predíďte tak ich strate alebo neoprávnenému prístupu.

 • Integrujte WFS so softvérom na správu používateľov vo Vašej organizácii pre využitie existujúcich používateľských účtov.

OBR_blue_CONNECTION.jpg
 

Portál elektronických služieb

Využívanie elektronických služieb prostredníctvom elektronického portálu.

 • Definujte formuláre pre procesy, ktoré zákazník môže vykonať elektronicky, validujte údaje na základe kritérií a voči číselníkom.

 • Sledujte stav a buďte informovaný o udalostiach v procese spracovania.

 • Sprístupnite výstupné dokumenty zo spracovania zákazníkovi ešte skôr, ako mu budú doručené poštou.

Portál elektronických služieb integrovaný s workflow systémom spĺňa štandardy kybernetickej bezpečnosti, aby v prípade útoku na portál nedošlo k znefunkčneniu interných systémov.

OBR_blue_MOBIL_KOSIK.jpg
 

Registrácia, identifikácia a lokalizácia zariadení

Registrácia zariadení v systéme uložením všetkých dostupných údajov (fotodokumentácia, údaje výrobcu, technické parametre, plán údržby, štandardizované činnosti údržby, zistené závady a opravy, sprievodná technická dokumentácia).

 • Importujte technologické schémy vo formáte .dwg, konvertujte dostupné schémy do interaktívnej podoby.

 • Využívajte NFC/QR identifikačné prvky pre jednoznačnú identifikáciu zariadenia v systéme. Získajte prístup k informáciám o zariadení prostredníctvom Android mobilnej aplikácie (kompatibilnej s najnovšími ATEX certifikovanými priemyselnými mobilnými zariadeniami).

OBR_blue_ZAMOK_VLNY.jpg
 

Plánovanie údržby

Plánovanie, vyhodnotenie a riadenie korektívnej a preventívnej údržby:

 • na úrovni organizačného celku – pre celú spoločnosť alebo pre vybranú lokalitu

 • na úrovni zariadenia – pre konkrétne zariadenie

 • na úrovni poverenej osoby – úlohy pre vybranú osobu (správca, operátor, technik a pod.)

Plány podľa intervalu a zdrojov podniku:

 • Ročný plán údržby a hromadne plánovanie – plánovaná údržba na ročnej báze a plánovanie preventívnej údržby s použitím plánovacích pravidiel.

 • Plán údržby zariadenia – údržba špecificky upravená potrebám tohto zariadenia.

 • Plánovanie personálnych kapacít – plánovanie a vyhodnocovanie efektivity a využiteľnosti disponibilných ľudských zdrojov

OBR_blue_TOOLS2.jpg

Práca v teréne

Flexibilný nastroj pre špecialistov údržby, technikov a správcov, ktorý poskytuje:

 • bezpečný prístup do mobilnej aplikácie s využitím sofistikovaných autentifikačných technológií a prvkov (možnosť prihlásenia ID kartou, PIN kódom, heslom)

 • údaje o zariadení v prehľadnej forme

 • informácie o všetkých predošlých poškodeniach, poruchách a nedostatkoch

 • informácie o všetkých realizovaných opravách

 • foto a video dokumentácia

 • prístup ku kompletnej sprievodnej technickej dokumentácii (výkresy, návody, certifikáty, protokoly)

OBR_blue_MAPA.jpg
 

Analytické výstupy

Nástroj pre riadiacich pracovníkov údržby, správcov, použiteľný kdekoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení.

Skontrolujte a získajte prehlaď o:

 • analýze zariadení, nákladovej analýze

 • prehľadoch o dobe prevádzky a funkčnosti zariadení

 • časoch odstávok prevádzky

 • štandardizovaných tlačových zostavách

 • notifikáciách na základe špecifických pravidiel zasielania

OBR_blue_GRAF_TABLET.jpg
 

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved