Dôveryhodné elektronické hlasovanie

V oblasti dôveryhodného elektronického hlasovania spolupracujeme so Srdcom doma o.z., ktoré je súčasťou pracovnej skupiny MV SR. Jej úlohou je aj zjednodušenie uplatnenia volebného práva občanmi Slovenskej republiky.

Vytvorili sme funkčný prototyp aplikácie pre voličov „Voľba poštou s elektronickým podaním žiadosti“. Aby bola zabezpečená dôveryhodnosť aplikácie, je autentifikácia voliča realizovaná s použitím elektronického občianskeho preukazu (eID), ktorý predstavuje najvyššiu úroveň bezpečnosti. Okrem žiadosti o voľbu poštou sme vytvorili aj funkčný prototyp pre elektronické petície. V oboch aplikáciách sme implementovali ukážky najnovších dostupných technológií, najmä možnosti použitia bezkontaktného eID aj na mobilnom telefóne.

Elektronické petície

Petícia je výzva, ktorou sa občania obracajú na štátne orgány alebo samosprávu s návrhmi, žiadosťami, výzvami, prípadne sťažnosťami či protestom.

Petíciou možno napr. žiadať výstavbu škôlky alebo opravu kultúrneho areálu, prejaviť nesúhlas so zničením parku kvôli výstavbe parkoviska, žiadať zachovanie jedinej predajne potravín alebo pobočky pošty v obci a iné.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.“ Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

OBR_blue_TRUBA_MOBIL.jpg
 

HlasujOnline.sk

Príkladom webovej aplikácie, ktorou občan vie podporiť petície prakticky na niekoľko klikov, je HlasujOnline.sk.

  • klik na HlasujOnline.sk vyvolá v prehliadači a na mobilnom zariadení autentifikáciu občianskym preukazom (eID).

  • Používateľ/ občan priloží k mobilnému zariadeniu eID novej generácie s bezkontaktným rozhraním a zadá bezpečnostný ochranný kód (BOK).

  • eID čip v procese autentifikácie overí BOK a sprístupní osobné údaje, ktoré online služba “Petície” potrebuje pre overenie totožnosti občana.

  • proces sa po úspešnej autentifikácii vracia do web aplikácie “Petície”, ktorá občana informuje o úspešnej podpore petície a nasledujúcich krokoch.

OBR_blue_HLASUJONLINE.jpg
 
 

Voľba poštou s elektr. podaním žiadosti

Voľba poštou je určená voličovi, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, alebo voličovi, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Títo voliči môžu požiadať o voľbu poštou aj elektronicky. 

Voľba poštou s elektronickým podaním žiadosti nahrádza listinnú podobu, žiadosti, ktorá ktorá smeruje od voliča k úradom.

Po úspešne podanej žiadosti je  voličovi doručená zásielka, ktorá obsahuje návratnú poštovú obálku, hlasovacie zoznamy a samotnú „anonymnú“ obálku pre hlasovací lístok.

OBR_blue_MOBIL_OBALKA.jpg
 

LepsieVolby.sk

Príklad webovej aplikácie, ktorou vie občan prakticky na niekoľko klikov elektronicky požiadať o hlasovacie lístky alebo volebný preukaz, sú LepsieVolby.sk.

 

Cieľom aplikácie je okrem elektronicky podanej žiadosti aj sledovať proces doručovania. Volič má tak istotu, že jeho hlas bude doručený v zákonnej lehote pred voľbami.

 

Pre sledovanie musí byť zosúladený track&trace viacerých subjektov. Ide najmä o proces doručovania ako aj preberania priamej aj návratnej zásielky. Napr. pracovníci MV SR s návratnou zásielkou manipulujú až do okamihu volieb a teda jej otvorenia, registrácie hlasu a hodenia hlasovacej obálky do urny.

OBR_blue_LEPSIEVOLBY.jpg

Mobilne. Bezpečne. Lepšie!

Náš tím má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a mobilných technológií. Naša spoločnosť dodáva riešenia do rôznych oblastí súkromného a verejného sektora. Kladieme dôraz na kvalitu dodávky, komplexnosť poskytovaných služieb a agilný tvorivý prístup, aby riešenie dávalo zmysel aj pre objednávateľa, aj pre koncového používateľa.

Kontakt

inezis s.r.o.

FEI STU, Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Tel.: +421 903 221 130

Copyright © 2021 inezis, All rights reserved